Lumia_950XL_Marketing_03_DSIM1

مایکروسافت روز گذشته آپدیت فریمور جدیدی برای لومیا ۹۵۰ و لومیا ۹۵۰XL رلیز کرد. فهرست رام های مختلف لومیا ۹۵۰ و لومیا ۹۵۰XL که آپدیت جدید برای آن ها در دسترس خواهد بود توسط مایکروسافت منتشر گردید. تغییرات کلیدی در این آپدیت فریمور شامل موارد زیر می باشد:

 1. بهبود پایداری
 2. بهبود جی پی اس
 3. بهبود کیفیت تماس های صوتی

رام دستگاه خود را می توانید از مسیر زیر بیابید:

 1. Settings را باز کنید.
 2. اسکرول کرده و روی Extras تپ کنید.
 3. روی Advanced info تپ کنید.
 4. اطلاعات نمایش داده شده در  “Manufacturer Name” و  “Mobile Operator“ را مشاهده کنید.

فهرست رام های مختلف لومیا ۹۵۰ و لومیا ۹۵۰XL که آپدیت جدید برای آن ها در دسترس خواهد بود به شرح زیر است:

مدل گوشی رام دستگاه اپراتور موبایل ورژن جدید فریمور
Lumia 950 RM-1104_11204 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_11204 M13-SG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_11204 SIN-SG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_11204 STA-SG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_12597 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_12597 ۰۰۰-VN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_12707 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_12707 SFR-FR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_12711 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۴
Lumia 950 RM-1104_12711 ORG-ES ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۴
Lumia 950 RM-1104_12711 ORG-FR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۴
Lumia 950 RM-1104_12711 ORG-RO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۴
Lumia 950 RM-1104_12711 ORG-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۴
Lumia 950 RM-1104_12711 ORG-SK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۴
Lumia 950 RM-1104_12744 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 RM-1104_12744 VOD-DE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 RM-1104_12745 VOD-GB ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_12745 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_13743 VOD-ES ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13743 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13744 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13744 VOD-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13745 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13745 VOD-NL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13746 VOD-IE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_13746 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_13748 VOD-GR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13748 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13749 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13749 VFR-RO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13750 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13750 VOD-CZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13751 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۸
Lumia 950 RM-1104_13751 VOD-HU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۸
Lumia 950 RM-1104_13785 O2O-DE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_13785 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_13842 ۰۰۰-IE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13842 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13842 ۰۰۰-GI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13842 ۰۰۰-FR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13842 ۰۰۰-GB ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13842 ۰۰۰-MC ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13842 ۰۰۰-MT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13869 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۴
Lumia 950 RM-1104_13869 SIN-AU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۴
Lumia 950 RM-1104_13948 TIM-IT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13948 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۶
Lumia 950 RM-1104_13956 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13956 IWI-IT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13976 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13976 BYT-FR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_13992 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-GT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-AR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-PE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-PA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-CL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-CR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-CO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-SV ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-UY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 FON-VE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 MOV-MX ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 MOV-EC ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_13992 MOV-NI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_14046 HUT-IE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_14046 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 RM-1104_15172 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 RM-1104_15172 PLA-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 RM-1104_15175 PLU-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 RM-1104_15175 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-RO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-BG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-SI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-LT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-MD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 TMO-HR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-AL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-BA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-CZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-GR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-HR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-LV ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-ME ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-MK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 TMO-CZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-CY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-EE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-HU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-RS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 ۰۰۰-SK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15218 COT-GR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۹
Lumia 950 RM-1104_15240 TMO-HU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 RM-1104_15240 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 RM-1104_15240 TMO-MK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 RM-1104_15242 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 RM-1104_15242 TMO-RO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 RM-1104_15242 TMO-SK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-AD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-AT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-LI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-NL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-BE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-LU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 PRO-BE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 TMO-AT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 TMO-NL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 MBS-BE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-CH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15250 ۰۰۰-ES ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۵
Lumia 950 RM-1104_15251 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۴
Lumia 950 RM-1104_15251 O2O-GB ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۴
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-EG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-DZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-IQ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-TN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-JO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-LB ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-MA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15259 ۰۰۰-PS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 RM-1104_15322 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_15322 OPT-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-BH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-TR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-AE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-KW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-MN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-KG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-YE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-TM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-UZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-IL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-OM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-QA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-SA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15400 ۰۰۰-TJ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15410 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15410 ۰۰۰-TH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-BI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-CD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-CM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-BJ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-DJ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-ET ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-GN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-GW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-GM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-KE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-GQ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-MW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-NA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-MU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-RW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-SC ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-SL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 CEC-CD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 CEL-SL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MTN-CI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-GW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-KE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 SAF-KE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-SN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-SZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-TD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-TZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-UG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ALI-SN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 CEL-UG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-UG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 SEN-SN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 TLC-BJ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 VOC-MZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 VOC-TZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 VOD-CD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 WAR-UG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-CG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-GH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-KM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-LR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-MG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-ML ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-NE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-SO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-ST ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-ZW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 CZL-ZM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 EMT-NG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 CLT-LR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 GLO-NG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 GMC-GM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-CM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-GQ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-NE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 TIG-GH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 TIG-TZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ZAI-MG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ZAI-NG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-AO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-BF ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-BW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-CF ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-CI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-CV ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-GA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-MR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-LS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-MZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-NG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-RE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-TG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-ZA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ۰۰۰-ZM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 AIR-NG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 KOZ-CI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 LON-LR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MAS-BW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MCE-MZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MOO-CI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MTN-BJ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MTN-CM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MTN-GH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MTN-GW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MTN-NG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 MTN-UG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 OAS-CD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ONE-GH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-BW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-CI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-GN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-MG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-ML ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ORG-RE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 SFR-RE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 TNM-MW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 UNI-AO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 UTL-UG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15430 ZAI-GH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15442 SWI-CH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 RM-1104_15442 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 RM-1104_15448 AT1-AT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15448 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۷
Lumia 950 RM-1104_15526 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15526 TLH-HU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 RM-1104_15639 MEO-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۲
Lumia 950 RM-1104_15639 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۲
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11242 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11242 ۰۰۰-FR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-BD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-KH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-NP ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-LA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-LK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-MM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-MY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-SG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_11322 ۰۰۰-PH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13848 ۰۰۰-PK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13848 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-EG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-IQ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-DZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-MA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-LB ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-JO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-MR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-PS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-TN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_13936 ۰۰۰-LY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15185 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15185 ۰۰۰-AD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15185 ۰۰۰-CH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15185 ۰۰۰-AT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15185 ۰۰۰-ES ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15185 ۰۰۰-LI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15185 ۰۰۰-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15185 TMO-AT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-AE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-KG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-MN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-TR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-IL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-TJ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-TM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-BH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-UZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-KW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-OM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-QA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-SA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15198 ۰۰۰-YE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15201 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15201 TMO-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-GR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-HR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-LV ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-CZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-EE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-RS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-SI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-ME ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-BG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-CY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-MK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-SK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-AL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-BA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-HU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-LT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-MD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15207 ۰۰۰-RO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15358 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15358 ۰۰۰-CA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15358 ۰۰۰-US ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15416 ۰۰۰-TZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15416 ۰۰۰-KE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15416 ۰۰۰-UG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15416 ۰۰۰-NG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15416 ۰۰۰-SN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15416 ۰۰۰-ZA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15416 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15416 ۰۰۰-GH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15906 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۲
Lumia 950 Dual SIM RM-1118_15906 ۰۰۰-BR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۲
Lumia 950 XL RM-1085_11213 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL RM-1085_11213 VOD-DE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL RM-1085_11312 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL RM-1085_11312 M13-SG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL RM-1085_11312 STA-SG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL RM-1085_11312 SIN-SG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL RM-1085_11388 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_11388 VOD-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_12584 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_12584 ۰۰۰-VN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_12703 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 XL RM-1085_12703 VOD-HU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 XL RM-1085_12708 VFR-RO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_12708 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_12710 VOD-GR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL RM-1085_12710 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL RM-1085_12722 VOD-IE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_12722 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_12725 VOD-NL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_12725 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_12731 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_12731 VOD-CZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_13829 ۰۰۰-GB ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_13829 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_13829 ۰۰۰-GI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_13829 ۰۰۰-MT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_13829 ۰۰۰-MC ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_13829 ۰۰۰-FR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_13829 ۰۰۰-IE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_13841 TIM-IT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 XL RM-1085_13841 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۵
Lumia 950 XL RM-1085_13859 SIN-AU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۴
Lumia 950 XL RM-1085_13859 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۴
Lumia 950 XL RM-1085_13961 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۸
Lumia 950 XL RM-1085_13961 IWI-IT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۸
Lumia 950 XL RM-1085_15171 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_15171 PLA-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-EE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-BA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-LT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-SK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 COT-GR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 TMO-HR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-LV ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-ME ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-AL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-CY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-CZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-HU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-RS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-SI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-BG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-GR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-HR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-MD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-MK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15217 ۰۰۰-RO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۲۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-KG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-KW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-SA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-UZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-YE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-MN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-AE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-OM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-TJ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-QA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-BH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-IL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-TM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15219 ۰۰۰-TR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۱
Lumia 950 XL RM-1085_15245 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 XL RM-1085_15245 TMO-SK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۹
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-AT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-AD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-BE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-CH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-ES ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-LI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-NL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 MBS-BE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 TMO-NL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 ۰۰۰-LU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15247 PRO-BE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۳۲
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-DZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-IQ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-LB ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-MA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-TN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-JO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-EG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15257 ۰۰۰-PS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL RM-1085_15320 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15320 OPT-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15402 ۰۰۰-TH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL RM-1085_15402 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL RM-1085_15440 SWI-CH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۶
Lumia 950 XL RM-1085_15440 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۶
Lumia 950 XL RM-1085_15454 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-AR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-CR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-GT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 MOV-NI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-SV ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-VE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-CL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 MOV-MX ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-CO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-UY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-PA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 FON-PE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL RM-1085_15454 MOV-EC ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-LK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-MM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-SG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-PH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-BD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-KH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-LA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-MY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_11284 ۰۰۰-NP ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۴
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_12732 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_12732 ۰۰۰-FR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13886 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13886 ۰۰۰-PK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-LB ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-LY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-MA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-JO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-IQ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-DZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-SY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-EG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-MR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-PS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_13939 ۰۰۰-TN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-AL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-HR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-MD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-LV ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-SI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-BA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-BG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-CZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-EE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-GR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-HU ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-LT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-ME ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-MK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-SK ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-CY ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-RO ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15169 ۰۰۰-RS ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۷
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-BH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-AE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-IL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-KG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-TR ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-QA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-TJ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-UZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-OM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-SA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-KW ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-MN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-TM ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15181 ۰۰۰-YE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۲
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15191 TMO-PL ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15191 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۰
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15248 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۸
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15248 ۰۰۰-AD ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۸
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15248 ۰۰۰-AT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۸
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15248 ۰۰۰-CH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۸
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15248 ۰۰۰-ES ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۸
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15248 ۰۰۰-LI ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۸
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15248 ۰۰۰-PT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۸
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15248 TMO-AT ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۱۸
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15357 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15357 ۰۰۰-CA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15357 ۰۰۰-US ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۵
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15415 ۰۰۰-۸۸ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15415 ۰۰۰-NG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15415 ۰۰۰-SN ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15415 ۰۰۰-UG ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15415 ۰۰۰-ZA ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15415 ۰۰۰-TZ ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15415 ۰۰۰-GH ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
Lumia 950 XL Dual SIM RM-1116_15415 ۰۰۰-KE ۱۰۷۸.۳۸.۱۶۰۲۵.۳۹۰۰۳
منبع :

MSPOWERUSER

8 پست
الیاس
مطالب مرتبط
در مای نوکیا بخوانید
دیدگاه کاربران
امیرحسین
پاسخ دهید شنبه 8 اسفند 1394

کسی از دوستان میتونه بگه چرا استور و کمرا گوشیم باز نمیشه؟؟فقط درحد انیمیشن صفحه میادو میره…اخر بیلد ویندوز ده رو دارم گوشیمم ۷۳۵

kian_b
پاسخ دهید شنبه 8 اسفند 1394

دو تا گوشی و ۵۳۵ رام مختلف!!!

hamidreza
پاسخ دهید شنبه 8 اسفند 1394

مایکروسافت بقیه کاربراش و فراموش کرده

Reza Mahdavian
پاسخ دهید شنبه 8 اسفند 1394

صفحه uservoice نرم افزار Groove Music (همون Xbox Music سابق)
برای اضافه شدن قابلیت پخش پوشه ای به نرم افزار Groove Music ویندوز ۱۰ از طریق لینک زیر رای بدین:
https://groove.uservoice.com/forums/209733-xbox-music-suggestion-box/suggestions/5796669-play-music-in-a-folder
حتماً رای ۳ تایی بدین

وحید کاظمی
پاسخ دهید شنبه 8 اسفند 1394

رام گوشی من RM-1085_12547 می باشد و این آپدیت رو دریافت کرده

wolfdarkness
پاسخ دهید شنبه 8 اسفند 1394

lumia 950xl
manufacturer name
RM-1085_11302
mobile operator
۰۰۰-۸۸
دوستان کسی میدونه این رام کجاست؟

یلدا
پاسخ دهید شنبه 8 اسفند 1394

این آپدیت های firmware فقط واسه ی اینسایدرها منتشر می شه یا واسه ی همه؟؟؟

MohamadKrad
پاسخ دهید شنبه 8 اسفند 1394

lumia 950xl
manufacturer name
RM-1085_11302
mobile operator
۰۰۰-۸۸
دوستان رام من هم همینه و تو این لیست نیست.
تکلیف این رام چی میشه؟؟

  احمدرضا
  پاسخ دهید یکشنبه 9 اسفند 1394

  دوستان منم همینطور رام گوشی من هم همین هستش یه کم بیشتر توضیح بدین چی میشه!؟

amir
پاسخ دهید دوشنبه 10 اسفند 1394

سلام. یه سوال از دوستان با تجربه داشتم بنظرتون ۹۵۰ ایکس ال رو بگیرم یا منتظر پرچمدار بعدی بشم؟؟ مایکروسافت احتمالا پرچمدار بعدیش رو کی معرفی میکنه؟ مهر ماه آینده؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

برای نوشتن دیدگاه می توانید به حساب کاربری خود وارد شوید ورود ارسال نظر به صورت مهمان
برچسب ها: , , , ,