کاربر ali_sahlive

فعالیت توسط ali_sahlive

امتیاز: 13,600 امتیاز (رتبه بندی #13)
سوالات: 12
پاسخ ها: 192 (16 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 3
آمار امتیازدهی: 9 سوال, 2 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 55 امتیازات مثبت, 12 امتیازات منفی
...