کاربر alirezabarari

فعالیت توسط alirezabarari

امتیاز: 4,260 امتیاز (رتبه بندی #59)
سوالات: 16
پاسخ ها: 50 (5 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 30
آمار امتیازدهی: 5 سوال, 7 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 7 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 29 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...