کاربر alirezarz62

فعالیت توسط alirezarz62

امتیاز: 3,200 امتیاز (رتبه بندی #75)
سوالات: 3 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 39 (4 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 29
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 4 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 13 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...