کاربر alirezatzr

فعالیت توسط alirezatzr

امتیاز: 11,640 امتیاز (رتبه بندی #16)
سوالات: 29
پاسخ ها: 123 (17 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 58
آمار امتیازدهی: 12 سوال, 33 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 44 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 49 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...