کاربر alirezatzr

فعالیت توسط alirezatzr

امتیاز: 12,570 امتیاز (رتبه بندی #16)
سوالات: 31
پاسخ ها: 128 (19 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 62
آمار امتیازدهی: 15 سوال, 39 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 53 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 50 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...