کاربر alirezatzr

فعالیت توسط alirezatzr

امتیاز: 10,060 امتیاز (رتبه بندی #17)
سوالات: 24
پاسخ ها: 105 (15 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 45
آمار امتیازدهی: 7 سوال, 31 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 37 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 38 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...