کاربر alirezatzr

فعالیت توسط alirezatzr

امتیاز: 11,190 امتیاز (رتبه بندی #17)
سوالات: 28
پاسخ ها: 120 (16 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 56
آمار امتیازدهی: 11 سوال, 32 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 42 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 49 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...