کاربر alirezatzr

فعالیت توسط alirezatzr

امتیاز: 12,010 امتیاز (رتبه بندی #16)
سوالات: 30
پاسخ ها: 124 (18 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 59
آمار امتیازدهی: 12 سوال, 33 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 44 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 50 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...