کاربر alirezatzr

فعالیت توسط alirezatzr

امتیاز: 11,150 امتیاز (رتبه بندی #17)
سوالات: 26
پاسخ ها: 120 (16 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 55
آمار امتیازدهی: 11 سوال, 31 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 41 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 48 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...