کاربر armando

فعالیت توسط armando

امتیاز: 7,970 امتیاز (رتبه بندی #24)
سوالات: 3 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 91 (6 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 17
آمار امتیازدهی: 101 سوال, 95 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 97 امتیازات مثبت, 99 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 24 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
...