کاربر birjand_sky

فعالیت توسط birjand_sky

امتیاز: 1,440 امتیاز (رتبه بندی #152)
سوالات: 34 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 15
دیدگاه ها: 53
آمار امتیازدهی: 6 سوال, 13 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 16 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 8 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...