کاربر faroogh

فعالیت توسط faroogh

امتیاز: 3,980 امتیاز (رتبه بندی #60)
سوالات: 5 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 48 (5 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 20
آمار امتیازدهی: 5 سوال, 5 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 16 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...