کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 11,220 امتیاز (رتبه بندی #18)
سوالات: 27 (6 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 122 (12 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 76
آمار امتیازدهی: 49 سوال, 81 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 115 امتیازات مثبت, 15 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 62 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
...