کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 4,360 امتیاز (رتبه بندی #53)
سوالات: 8 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 59 (3 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 40
آمار امتیازدهی: 12 سوال, 32 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 37 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 27 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...