کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 13,640 امتیاز (رتبه بندی #14)
سوالات: 40 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 150 (13 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 101
آمار امتیازدهی: 79 سوال, 108 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 169 امتیازات مثبت, 18 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 81 امتیازات مثبت, 9 امتیازات منفی
...