کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 10,110 امتیاز (رتبه بندی #18)
سوالات: 22 (6 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 114 (10 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 73
آمار امتیازدهی: 43 سوال, 81 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 109 امتیازات مثبت, 15 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 57 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
...