کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 11,640 امتیاز (رتبه بندی #16)
سوالات: 32 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 127 (12 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 81
آمار امتیازدهی: 54 سوال, 84 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 122 امتیازات مثبت, 16 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 66 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
...