کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 9,000 امتیاز (رتبه بندی #17)
سوالات: 18 (5 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 100 (10 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 67
آمار امتیازدهی: 30 سوال, 64 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 79 امتیازات مثبت, 15 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 43 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
...