کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 8,040 امتیاز (رتبه بندی #20)
سوالات: 13 (5 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 97 (8 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 64
آمار امتیازدهی: 23 سوال, 58 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 67 امتیازات مثبت, 14 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 39 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
...