کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 9,770 امتیاز (رتبه بندی #17)
سوالات: 20 (5 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 111 (10 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 71
آمار امتیازدهی: 35 سوال, 74 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 94 امتیازات مثبت, 15 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 55 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
...