کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 13,070 امتیاز (رتبه بندی #15)
سوالات: 38 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 143 (13 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 93
آمار امتیازدهی: 74 سوال, 97 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 154 امتیازات مثبت, 17 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 74 امتیازات مثبت, 9 امتیازات منفی
...