کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 9,830 امتیاز (رتبه بندی #17)
سوالات: 21 (5 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 112 (10 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 73
آمار امتیازدهی: 36 سوال, 74 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 95 امتیازات مثبت, 15 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 55 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
...