کاربر forza-juventus

فعالیت توسط forza-juventus

امتیاز: 13,720 امتیاز (رتبه بندی #14)
سوالات: 42 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 151 (13 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 105
آمار امتیازدهی: 79 سوال, 109 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 170 امتیازات مثبت, 18 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 82 امتیازات مثبت, 9 امتیازات منفی
...