کاربر imimarg

فعالیت توسط imimarg

امتیاز: 10,470 امتیاز (رتبه بندی #19)
سوالات: 41
پاسخ ها: 137 (11 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 159
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 7 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 70 امتیازات مثبت, 11 امتیازات منفی
...