کاربر imimarg

فعالیت توسط imimarg

امتیاز: 8,520 امتیاز (رتبه بندی #21)
سوالات: 38
پاسخ ها: 111 (9 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 129
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 47 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
...