کاربر imimarg

فعالیت توسط imimarg

امتیاز: 10,090 امتیاز (رتبه بندی #19)
سوالات: 41
پاسخ ها: 130 (11 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 136
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 62 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
...