کاربر imimarg

فعالیت توسط imimarg

امتیاز: 10,260 امتیاز (رتبه بندی #19)
سوالات: 41
پاسخ ها: 134 (11 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 145
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 66 امتیازات مثبت, 11 امتیازات منفی
...