کاربر imimarg

فعالیت توسط imimarg

امتیاز: 10,010 امتیاز (رتبه بندی #19)
سوالات: 40
پاسخ ها: 130 (11 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 135
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 56 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
...