کاربر mgh2010sss

فعالیت توسط mgh2010sss

امتیاز: 5,050 امتیاز (رتبه بندی #42)
سوالات: 8 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 84 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 18
آمار امتیازدهی: 5 سوال, 32 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 36 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 27 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...