کاربر micpet

فعالیت توسط micpet

امتیاز: 3,740 امتیاز (رتبه بندی #62)
سوالات: 68 (27 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 27 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 100
آمار امتیازدهی: 5 سوال, 37 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 41 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 31 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
...