عنوان Divinity: Original Sin 2  قرار است تا برای کنسول ها عرضه شود و به تازگی کیفیت اجرایی این عنوان برای کنسول های میان نسلی مشخص شده است.

  • پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 23:00
  • 0
  • امیرحسین نورپور
ادامه مطلب