به تازگی اکس باکس خریده اید؟ پس این مطلب را دنبال کنید تا از نحوه راه اندازی و امکانات اکس باکس خود برای اولین استفاده آگاه شوید. با وینفون همراه باشید.

  • چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 12:00
  • 8
  • آرش ابراهیم زاده
ادامه مطلب

به تازگی اکس باکس خریده اید؟ پس این مطلب را دنبال کنید تا از نحوه راه اندازی و امکانات اکس باکس خود برای اولین استفاده آگاه شوید. با وینفون همراه باشید.

  • سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 13:00
  • 18
  • آرش ابراهیم زاده
ادامه مطلب